Pianolog

Dina Kurapova muusika blogi

Ainekava

I Eesmärgid

Solfedžo eesmärgiks on arendada õppurites muusikalist kirjaoskust, analüüsivõimet, intoneerimise täpsust, sisemist kuulmist.

Aine õpetamise käigus arendatakse õppurites oskusi:

 • astmetaju arendamine, astmete tabamine;
 • heliredelite laulmine;
 • noodist laulmine, transponeerimine, taktiviipamine;
 • intervallide tajumine, mitmehäälsuse arendamine;
 • rütmisilpide omandamine ja rütmi tajumine;
 • meloodia, rütmi, vormi, akordide, dünaamika, laadi, intervallide analüüs;
 • meloodilise ja rütmidiktaadi kirjutamine;
 • improviseerimine meloodia, rütmi ja saatepartiides;
 • itaaliakeelsete tempo, dünaamika jt. muusikaliste oskussõnade tundmine

Eksamid:

Üleminekueksam nooremast astmest vanemasse (IV õppeaasta kevadel)

Lõpueksam vanema astme lõpus (VII õppeaasta kevadel).

I õppeaasta

Eesmärgid:

 • rütmiõpetus
 • laaditaju arendamine
 • duur ja moll

Nõuded:

Meetrum ja rütm – takt, taktimõõdud, noodivältused ja pausid, rütmid.

Noodikirja algteadmised – noodijoonestik ja abijooned, nootide õigekiri, võtmed, noodinimetused.

Helistikud – duur ja moll, duurid C, G, D, F, loomulikud mollid a, e, h, d; paralleelhelistikud, diees, bemoll, bekaar, transponeerimine, kordamine, sekvents.

Diktaat – 2-4-taktiline suuline ja kirjalik mälu- ja rütmidiktaat

Tempo ja dünaamika mõiste

Rütmika – liikumisega seotud mõisted, muusika kuulamine ja analüüs.

II õppeaasta

Eesmärgid:

 • molli kolm liiki
 • intervallid

Nõuded:

Rütm ja taktimõõt – punkteeritud rütmid, taktimõõt 3/8

Helistikud – kahe märgiga duur- ja moll-helistikud; molli kolm liiki, põhiastmete kolmkõlad, laulud ja harjutused, transponeerimine

Intervallid – intervallidega tutvumine

Diktaat – 4-8-taktiline lihtne diktaat duuris ja mollis, 4-taktiline rütmidiktaat

Rütmika – erinevad tantsurütmid

III õppeaasta 

Eesmärgid:

 • lihtintervallid
 • akordiõpetuse algus

Nõuded:

Rütm ja taktimõõt – 3/8 taktimõõt, grupeerimine, taktiviipamine

Helistikud – kolme märgiga duur- ja moll-helistikud, toonika kolmkõla pöörded, funktsionaalsus, saate leidmine põhiastmetega

Intervallid – lihtintervallide pöörded, suurus toonides, intervallide ehitamine antud noodist üles ja alla, v.7, s.7 lahendusega

Diktaat – 4-8-taktiline suuline ja kirjalik meloodiline diktaat, rütmidiktaat

IV õppeaasta

Eesmärgid:

 • akordide ehitamine ja laulmine
 • toonika kolmkõla pöörded

Nõuded:

Rütm ja taktimõõt – 6/8 taktimõõt, triool, sünkoop

Helistikud – nelja märgiga duur- ja mollhelistikud

Intervallid – suurendatud sekund harmoonilises mollis

Akordid – dominantseptakord lahendustega, (3-häälsete järgnevuste kuulamine ja laulmine)

Diktaat – 8-taktiline meloodiline diktaat duuris ja mollis, rütmidiktaat

Üleminekueksami nõuded:

Kirjalik:

 1. 8-taktiline diktaat 2/4 või ¾ taktimõõdus
 2. 4-taktiline rütmidiktaat 2/4 või ¾ taktimõõdus
 3. Harmoonilised või meloodilised lihtintervallid, kolmkõla ja pöörded, laadi tundmine
 4. Intervalli ehitamine antud noodist, intervalli määramine, põhikolmkõlade ja toonika kolmkõla pöörete ehitamine, akordi ja helistiku määramine, heliredeli ehitamine

Suuline:

 1. Heliredeli, toonika kolmkõla ja pöörete laulmine
 2. Põhikolmkõlade ja V7 laulmine koos lahendusega
 3. Uue harjutuse laulmine
 4. Õpitud harjutuse laulmine

V õppeaasta

Eesmärgid:

 • suurendatud ja vähendatud intervallid
 • põhikolmkõlade pöörded duuris ja mollis
 • kolme- ja neljahäälne järgnevus

Nõuded:

Rütm ja taktimõõt – 6/8 taktimõõt, grupeerimine, sünkoop, triool, pide lihtsamad variandid

Helistikud – viie märgiga duur- ja moll-helistikud

Intervallid – dissoneerivad intervallid lahendustega

Akordid – põhikolmkõlade pöörded ja nende lahendamine, kadentsid, harmoonilised järgnevused

Diktaat – 8-taktiline diktaat

VI õppeaasta

Eesmärgid:

 • harmooniline duur
 • dominantseptakordi pöörded lahendustega
 • neljahäälsed järgnevused

Nõuded:

Rütm ja taktimõõt – pidega rütmid, punkteeritud rütmid erinevates taktimõõtudes, taktimõõdud 2/2,3/2,6/4

Helistikud – kuue märgiga duurid ja mollid, kromaatilised läbiminevad ja abihelid, kaldumine ja modulatsioon

Intervallid – suurendatud ja vähendatud intervallid lahendustega, ehitamine ja laulmine

Akordid – põhikolmkõlad harmoonilises duuris, dominantseptakordi pöörded lahendustega duuris ja harmoonilises mollis; neljahäälsete harmooniliste järgnevuste kuulamine ja laulmine, (juhtseptakordide ehitamine ja lahendamine)

Diktaat – 8-taktiline diktaat üksikute kromaatiliste abi- ja läbiminevate helidega

VII õppeaasta

Eesmärgid:

 • septakordide ehitamine ja lahendamine

Nõuded:

Rütm ja taktimõõt – sünkoobid, pided, segataktimõõt, vahelduvtaktimõõt

Helistikud – seitsme märgiga duur- ja moll-helistikud, diatoonilised laadid, kromaatiline duur ja moll

Intervallid – kõikide läbivõetud intervallide kordamine

Akordid – väikeste, vähendatud ja suurendatud akordid lahendustega

Diktaat – 8-taktiline ühe- ja kahehäälne diktaat

Lõpueksami nõuded:

Kirjalik:

 1. diktaat 2/4,3/4,4/4,3/8 või 6/8 taktimõõdus
 2. Intervallide ja akordide kuulamine koos lahendustega
 3. Intervallide ja akordide ehitamine ja lahendamine; nende määramine koos lahendustega
 4. Harmooniline järgnevus duuris või mollis

Suuline:

 1. Uue harjutuse laulmine, transponeerimine
 2. Akordide laulmine
 3. Molli laulmine
 4. Rütmiharjutuse koputamine

Lisaaasta

Taktimõõt -liittaktimõõdud

Laadid – kromaatiline duur ja moll, diatoonilised laadid; pentatoonika, modulatsioon ja kaldumine

Intervallid – suurendatud ja vähendatud intervallid harmoonilises duuris ja loomulikus mollis

Akordid – suurendatud ja vähendatud akordid harmoonilise duuris, loomulikus mollis, II7 septakord ja juhtseptakordid ja nende pöörded

Diktaat – 1-2-häälne (kromaatilised helid, kaldumine, modulatsioon9